REOLKONTROLL

ÅRLIG KONTROLL AV REOLER

I henhold til Norsk Standard – NS EN 15635 : 2008 er alle brukere av reolsystemer forpliktet å ha en fortløpende kontroll av sine reolsystemer.

Standarden gjelder for reoltypene:
– Pallereoler
– Småvarereoler
– Dypstablingsreoler
– Grenreoler

I tillegg til den kontinuerlige kontrollen, skal det i henhold til Norsk Standard utføres en periodisk kontroll minimum hver 12 måned.

Alle bedrifter er i følge loven, pålagt å sørge for at deres ansatte arbeider i et sikkert lagermiljø, med sikkert utstyr. Dette gjelder for både nye installasjoner såfremt som eksisterende lager.
Bestiller/bruker er ansvarlig for at reolene til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Den periodiske kontrollen skal følges opp med en tilstandsrapport som beskriver hvilke deler som må byttes ut og andre korrektive tiltak som må gjøres.

Reolanlegget skal etter at de påpekte avvikene i tilstandsrapporten er utbedret, være i overensstemmelse med kravene som framgår av NS – EN 15635.

Dette gjøres for å skape et sikkert arbeidsmiljø, og å sikre både materiell og personer mot skade.
Vårt fokus ved gjennomføring av reolkontrollene er at disse også skal inngå som en naturlig del av firmaets eksisterende HMS arbeid. Ønske er at våre kontroller blir ett verktøy for dere for å forebygge skader på medarbeidere, innredning og varesortiment.

Vi har gode erfaringer på dette fra andre rammeavtaler. Vi avdekker ikke bare skader på innredning, men også feil lagring i reolene.

HVORFOR VELGE OSS TIL Å UTFØRE EN REOLKONTROLL ?
En kontrollør må ha god kjennskap til reolenes konstruksjon og konsekvenser evt. skader og endringer har for belastningene reolene er dimensjonert for.

LAGERINNREDNING AS har utdannet og sertifisert eget personale for denne type kontroller basert på mange års erfaring med ulike reolkonstruksjoner.
For å sikre innredningen mot å komme i en slik forfatning at den kan være farlig for personalet, vil en Årlig Reolkontrollavtale med oss være et godt hjelpemiddel.

Under kontrollen føres protokoll (Rapport). I denne spesifiseres hvilke deler som eventuelt må byttes ut og andre korrektiv tiltak. Dette for at bærende konstruksjoner skal være i overensstemmelse med forskriftene med tilhørende belastningsnormer.

Periodisk reolkontroll og protokoll inkorporeres i bedriftens HMS og bidrar positivt til det holdningsskapende arbeid på lageret med tanke på å opprettholde gode varslingsrutiner ved uregelmessigheter.

LAGERINNREDNING AS stiller sin fagkunnskap til disposisjon for å utføre disse kontrollene.

Tegn en Årlig reolkontroll kontrakt med LAGERINNREDNING AS, og vi vil påta oss oppgaven med ettersyn og vedlikehold av ditt lager. Kontrollene vil være et særdeles viktig bidrag i det holdningsskapende arbeid på lageret / logistikk.

Be om pris på årlig avtale, klikk her for å kontakte oss

HVORDAN UTFØRES EN REOLKONTROLL I PRAKSIS ?

 • Våre sertifiserte kontrollører utfører reolkontroll fysisk på deres lager.
 • Kontrollørene fyller ut en rapport om lagerets tilstand med tiltak som eventuelt må utføres for at reolsystemene skal oppfylle kravene som stilles i NS EN-15635.
 • Reolsystemene merkes med etiketter som indikerer at reolkontroll er utført, samt info om når neste kontroll er. ( Dette trenger dere ikke tenke på om dere har årlig avtale )
   • Signert rapport sendes til kunde med eventuelle feil og mangler utfylt i rapport.

  • Vi leverer også alltid med en tegning av deres lager/reolsystem slik at det er enkelt for dere som kunde å se og kontrollere eventuelle feil og mangler selv.

  Tegning refererer til lokasjon på reoler/reolsystemene.

  • Etter at reolkontroll er utført og dere har mottatt rapport vil dere om ønskelig få tilbud på utbedring av skader slik at reol/reolsystemer blir satt i stand og oppfyller de krav som NS EN-15635 tilsier.
  • Deretter sendes en sluttrapport med bekreftelse på at skader, feil eller mangler er utbedret og reolsystemene oppfyller nå kravet som stilles i NS EN-15635:2008

  Sluttprotokoll/rapport inkorporeres i bedriftens eget HMS system.

HVA STANDARD/LOVEN OMHANDLER        

 • Årlig gjennomgang av sikkerheten på lageret (NS EN-15635:2008)
 • Dokumentasjon av sikkerheten på lageret (NS EN-15635:2008)
 • Sikkert arbeidsmiljø i lagerlokalet ( Arbeidsmiljøloven §7 og §8)
 • Systematisk kartlegging og dokumentasjon av risikoforhold i lagerlokalet

(Arbeidsmiljøloven §14.b, Internkontrollforskriften §5 og NS EN-15635:2008

 • Sakkyndig bistand og kontroll ( Arbeidsmiljøloven §14.d)
 • Ett arbeidsverktøy i bedriftens eksisterende HMS-arbeid

NORSK STANDARD NS-EN 15635:2008                                   

EN 15635 er en europeisk standard i forbindelse med montasje, drift/vedlikehold og kontroll av reolsystemer. Den norske standarden har fått navnet: NS – EN 15635:2008

NS – EN 15635:2008 standarden omfatter følgende produkter:
· Pallreoler
· Småvarereoler
· Dypstablingsreoler
· Grenreoler

STANDARDENS FUNKSJON
· Standarden er et resultat av europeisk samarbeid, hvor representanter for bruker, produsent og arbeidsvernmyndigheter har deltatt. Standarden er godkjent av CEN – European Committee for Standardization.
· Standardens funksjon og målsetning er å skape et sikkert arbeidsmiljø.
· Standarden påpeker respektive leverandør og brukers ansvarsforhold, gjeldene innstallasjon drift / vedlikehold og kontroll.
· Standarden definerer videre kravene til reolenes belastningsevner og holdfasthetskrav.
· Standarden definerer klare krav til vedlikeholdsprogram for reolsystemene.

ARBEIDSMILJØLOVEN (AML )                         

 • 1. Lovens formål: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysisk og psykiske skadevirkninger..
 • 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid: 2c) arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen 2g) arbeidsgiver skal sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jmfpkt c
Tim Solsvik
( Daglig Leder / Salgstekniker )
Andreas Lauritzen
( Montasje )
Øystein Sørensen
(Salgstekniker)