salgsbetingelser

1. DEFINISJONER

Med ”Selger”menesLagerinnredning AS, org nr XXXXXXX, Solsvikvegen 17, 5363 Ågotnes. Med ”Kjøper” menes den sominngårkjøpsavtale med Selger. Med ”Varen” menes det produkt, utstyrellertilbehørsom er avtaltleverttilKjøperfraSelger. Med ”Avtalen” menesavtalemellomKjøperogSelgervedrørendeVaren – inklusiveeventuellevedlegg – samtdisseGenerellesalgs – ogmonteringsbetingelser. Med ”Partene” menesKjøperogSelgerifellesskap, oghver for seg benevnt ”Part”.

2. ANVENDELSE – FORHOLDET TIL BAKGRUNNSRETTEN

Disse Generellesalgs – ogleveringsbetingelserfåranvendelsepåPartenesAvtale med mindreannet er særskiltskriftligavtalt. Disse GenerelleSalgs – ogleveringsbetingelserinneholderunntakfraogtilleggtilLov om kjøp (Lov nr 27 av 1988). VeduoverensstemmelserelleravvikfraLov om kjøp, skaldisseGenerelleSalgs – ogMontasjebetingelsergåforan.

3. TILBUD OG AKSEPT AV TILBUD
AvtalemellomParteneansesinngåttvedKjøpersakseptavSelgerstilbud. Tilbudogakseptkanformaliseresskriftlig. Avtalen er sluttetvedSelgersskriftligeordrebekreftelseellerpåbegynt levering. Ordrebekreftelsen er vedtattdersomKjøperikkestraksgjørinnsigelser – senestinnen 2 virkedager.
Et tilbud har 30 dagersgyldighetdersomikkeannet er avtalt.

4. KVALITET

Hvisikkeannet er avtalt, har Kjøperrisikoen for at de tekniske data, spesifikasjonerogVaren for øvrigi sin helhet passer tilhansbehov. Er imidlertidbehovetgjortuttrykkeligkjent for Selger, plikterSelger å gibeskjedtilKjøperhvishan er kjent med ellerburdeværekjent med at varenikke passer hansbehov.

5. LEVERING

Leveranseansesutførtnårvaren er mottattavKjøperoggjorttilgjengelig. Gjelderogsådersom det avtales at leveringssted er et annetennKjøpersregistrereadresse. Kjøperplikter å stille med truck ellerlignendehjelpemidler for avlastingavvarer. Hvisikkeannet er avtalt er kjøperselvansvarlig for lossingoginntransportavvarer.

5.1. LEVERING
5.1 LEVERING Er

ingenannenleveringsklausulavtalt, skal levering skje «Ex Works vårt lager (EXW)», ihenholdtil de vedavtalensinngåelsegjeldende INCOTERMS. Dersom andreleveringsklausuleravtales, skaldetteskjeskriftlig.

5.2 LEVERINGSTID

Varersendesnormaltinnen 1-5 virkedagersålengevaren er på lager. Måvarenbestilles inn kommerproduksjonstidog levering frafabrikkitillegg. Vedstørreprosjekteravtalesleveringstidmellomkjøperogselger. Selger tar forbehold om mellomsalg. Ferie, helligdager etc. kanøkeleveringstid.

5.3 HENTING

Henting avvarermåavtalespåforhånd, ogmåhentesinnen 1 uke etteravtalttid. Fraktkostnaderfrafabrikk etc. kanforekommeogsåved henting.

6. UFORUTSETTE FORSINKELSER

Vedurimelig lang transporttidber vi kjøpermeldefratilossså vi kanetterlysevarenehostransportør. UnnlaterKjøper å mottavarerpåavtalttid er Kjøperforpliktettil å betaleSelgerskostnader for lagringogsikring. Sikringen er for øvrigKjøpersrisiko.

7. KJØPERS UNDERSØKELSE AV VAREN – FEIL OG MANGLER – REKLAMASJON

Kjøperskalinnen 2 ukerskriftligmeddeleSelger de mangler somkjøper har påvist. Dersom leveransenmottasavKjøperuten at Selger er tilstede, skalKjøperpåseeventuellefraktskaderogbemerkedetteskriftligpåfraktbrevsamtskriftligmeddeletilSelger de skaderKjøpermener å ha oppdaget. Kjøperskalumiddelbartved levering undersøke om Varen har feileller mangler ihenholdtil det bestilte. Feil og mangler skalstraksogskriftliggjøresgjeldendeoverforSelgerogspesifisere art ogomfang for å væregyldig. HvisikkeKjøperreklamererihenholdtilforanstående, mister hanenhverretttil å gjøremangelengjeldende. Dersom det foreliggerenfeilellermangelogsom er reklamertiretttid, er Kjøperkjent med at den enestesanksjon for ham overforSelgeriså fall vilvære å krevefeilenellermangelenrettet.

8. KJØPESUM OG KOSTNADER

KjøpesumvilfremgåavAvtalen. Kjøpesummen er eksklusivemerverdiavgift (mva) ogeksklusiveøvrigekostnaderhvisikkeannet er skriftligavtalt. Dersom kostnadene for Selgerøkeri forhold til det som er avtaltellerforutsattmellomPartenepåavtaletidspunktet, kanSelgerkrevekompensasjon for dette. Dette viltypiskværeendringitransportutgifterogendringavoffentligeskatter, avgifteroggebyrer, samtendringeriråvareprisog valuta. Kompensasjonkanikkekreves for økninger under 2 %. Alle priser er å forståeks. fraktfrafabrikk/vårt lager dersomikkeannet er avtalt.
Det kanforekommefeilipriser, rabatterogbeholdning. Lagerinnredning AS tar derforforbehold om slikefeil.

9. BETALINGSBETINGELSER

Dersom ikkeannet er avtaltskalbetalingskje med 14 dagersbetalingsfristfrafakturadato, hvisikkeannet er skriftligavtalt. Alle nye kunderkanblikredtittsjekket. Betalerikkekjøpereniretttid, sendesinkassovarseldagenetterfakturaforfall. Fakturaensendestilinkasso, om ikkeinkassovarsel er betaltinnenfristen. BetalerikkeKjøpereniretttid, har Selgeritilleggretttil, etter å ha gittKjøperenskriftligmeddelelse om dette, å innstilleoppfyllelsenav sine kontraktsforpliktelserinntilbetalingskjer. Dersom Kjøperenikke har betalt det forfalnebeløpinnen 3 måneder, er Selgerenberettigettilgjennomskriftligmeddelelsetilkjøperen å heveavtalen, ogitilleggtilmorarente å kreveskadeerstatninghosKjøperen for det tap han har lidt. Erstatningenskalikkeoverstige den avtaltekjøpesummen.

10. SALGSPANT

Selger har salgspanti den leverteVareinntilkjøpesum, inkludert renter ogomkostninger, er fulltutbetalt. Kjøper har ikkeretttil å pantsetteellervidereselgeVarenførVaren, inkludert renter ogomkostninger, i sin helhet er betalt.

11. SALG MED MONTASJE

Vedsalg med levering ogmontering, gjelderogsåSelgersmontasjebetingelser. Kjøperplikter å sette seg inn idisse. ( Se «Montasjebetingelser»)

12. FAKTURERING AV MONTERINGSARBEID

Vedmontering med fastprisinkludertikontraktssummen: Faktureres 40% vedavtaleinngåelse, 30% faktureressamtidig med skriftligmeddelelse om at varer er leveringsklartfrafabrikk, og 30% faktureresnårmonteringsarbeidet starter dersomannetikke er avtalt. Vedmonteringetterregningskalfølgende poster debiteresseparat: I. Samtligereiseutgifter for personellogverktøy/utstyr. II. Utgifter for kostoglosji for hverdagsfraværfrahjem, inklarbeidsfriedager/helligdager III. Betaling for antall timer iordinærarbeidstid IV. Betaling for antall timer utoverordinærarbeidstid V. Betaling for ventetidvedomstendigheterutenforleverandørensansvar VI. Betaling for kostnader for å stillenødvendigutstyrtildisposisjon. (f.eksinnleieav truck/lift) Vedfastprisskal alle overnevntepunkterværeinnregnetifastprisen.

13. OVERTAKELSE AV MONTERT ANLEGG

Leveransen er å ansesomovertatt/godkjentnårvarene er levertihenholdtilavtaleeller tatt ibruk.

14. LEVERINGSHINDRING (FORCE MAJEURE)
Følgendeomstendigheterskalbetraktessomfritakelsesgrunner, dersom de hindrerAvtalensoppfyllelseellergjøroppfyllelsenurimeligtyngende: Arbeidskonfliktogenhverannenomstendighet, nårParteneikkekanråde over den, for eksempelbrann, krig, mobiliseringelleruforutsettemilitæreinnkallelseravtilsvarendeomfang, rekvisisjon, beslag, handels- ogvalutarestriksjoner, opprørogoppløp, knapphetpåtransportmidler, alminneligvareknapphet, råvareknapphet, ekstraordinærprisstigningpåråvarerellerandrevarerogtjenestertiloppfyllelseavAvtalen, innskrenkningeritilførsleneav transport, samt mangler vedleveranserfraunderleverandørerellerforsinkelseavslikeleveransersomfølgeavslikeomstendighetersomomhandlesidettepunkt. Omstendighetersom er nevnt er bare fritakelsesgrunndersomderesvirkningerpåAvtalensoppfyllelseikkekanforutseesvedinngåelseavavtalen. Det påligger den part somønsker å påberopeenfritakelsesgrunnsomomhandlet over, straksvedskriftligmeddelelse å underrette den annen part, såvel om hindringensinntredensom dens opphør. Ved force majeure hosKjøperenskaldennedekke de utgifterleverandørenpådrar seg for å sikreogbeskytteLeveransen. VidereskalKjørerendekkeleverandørensutgiftertilpersonell, underleverandørerogutstyrsometterKjøperssamtykkeholdesiberedskap for gjenopptakelseavarbeidet med leveransen. Uansetthvasomellersmåtteværebestemtidissebestemmelser, kanenhveravparteneheveAvtalenvedskriftligmeddelelsetil den annen part, dersomAvtalensoppfyllelsevilblihindretimerenn 6 månederavenbegivenhetsomnevnt over.

15. TVISTER

Tvistersommåtteoppståiforbindelse med kontraktsforholdetskalavparteneførst
søkesløstvedforhandlinger. Førerikkeslikeforhandlingerfrem, kanhveravparteneforlangetvistenavgjort med endeligvirkningvednorskedomstoler med Selgerstingrettsomverneting.

16. PERSONOPPLYSNINGER

Selger er ansvarlig for håndteringenav de personopplysningersomkjøpergirtilselgergjennom å registrere seg somfirmakundeog/eller handle online, telefon/e-post/butikk. Gjennomdettegodkjennerkjøper at Lagerinnredning AS lagrerogbrukerdisseopplysningene.

17. INFORMASJON

Selgervilbiståkjøper med oginnhente/fremskaffenødvendigtekniskinformasjonpåforespørselavkjøper.

18. RETUR AV VARER

All returskalpåforhåndværeavtalt med selger. Returmåskjeinnen 1 månedfraleveringsdato. Returavvarerutennødvendigdokumentasjon, vilpga. manglendesporbarhetikkeblikreditertkjøper. Øvrigereturerakseptereskun om varen er heltubeskadigetioriginalemballasjenogdermedsalgbar. Returenkrediteres med 80 % avfakturert pris eksklusiveventuellegebyrer. Det beregnessåledesenreturavgiftpå 20 %, Returforsendelserskjer for kjøpersregningogrisiko. Feilleveringerfraselgerkrediteres 100 % avfakturert pris, ogfraktkostnadenedekkesavselger. Spesialbestilteproduktertasikkeiretur.

Tim Solsvik
( Daglig Leder / Salgstekniker )
Andreas Lauritzen
( Montasje )
Øystein Sørensen
(Salgstekniker)