Montasjebetingelser

GENERELLE MONTASJEBETINGELSER

INNTRANSPORT OG LOSSING
For at inntransport av reoldetaljer og montasjeutstyr skal kunne utføres skal det forefinnes en portåpning på ca (bxh) 3×4,5m.Lossing og inntransport inngår ikke i vårt tilbud, dersom annet ikke er spesifisert.

LOKALER OG LAGRING

Lokalenes gulv skal før montasjestart være rengjorte og de skal være ryddet slik at montasjefremdriften ikke blir hemmet. Det forutsettes videre at bygningsmessige arbeider, inklusive sprinkling i tak, ventilasjon, isolasjon med mer, er fullført og at bygget er lukket og tett. Temperaturen i lokalet skal være min. + 5°C. Nødvendig lagringsplass for materiellet må være i direkte tilknytning til montasjeplassen. Materiellet må lagres under tak, eller tildekkes med presenninger. Materiellet må også lagres slik at det ikke skades av andre aktører på byggeplassen. Ved kjøp av mesanin skal gulvplater lagres tørt og helst innendørs.

STRØM OG LYS

Bestilleren holder nødvendig uttak for elektrisk strøm 1 fase 230V. Bestilleren er ansvarlig for nødvendig arbeidslys under montasjen.

NØDVENDIGE HJELPEMIDLER

Nødvendige sertifiserte hjelpemidler, trucker / sakselifter tilpasset behov, jekketraller etc., må stilles disponibelt ved montasjestart. Om dette ikke er på plass leies dette inn av Lagerinnredning AS og viderefaktureres kunden dersom ikke annet er avtalt på forhånd

RYDDING AV AVFALL

Leverandør rydder opp etter egen montasje. Rengjøring av lokalene eller reolene er ikke medtatt i vårt tilbud.Bestilleren står for søppelcontainere og tømming av disse under montasjen.

FREMDRIFT

Det forutsettes at andre entreprenører ikke hindrer montasjefremdriften. Ved hindring av fremdrift vil det bli fakturert ventetid i hht. gjeldende satser.

SÆNITÆR OG OMKLEDNINGSROM

Det forutsettes at Leverandøren/Montører har tilgang til sanitært rom samt omkledningsrom.

ARBEIDSTID

Prisen er basert på at alt arbeid kan utføres innenfor normal arbeidstid. Leverandøren forbeholder seg retten til å arbeide utover normal arbeidstid.

ARBEID UTOVER KONTRAKTENS OMFANG

Arbeide utover kontraktens omfang debiteres etter gjeldende timepriser.

AKSEPT AV TILBUD

Vedakseptavtilbudbekrefterkjøper at vedmonteringavinnredningkanmontørerfesteinnredningtilgulv, veggellertakvedbrukavekspansjonsbolt, betongskruer, spikerplugger, skruer etc. Kjøperplikter å varslemontører/selgerpåforhånd om spesielleforutsetninger for boring igulv, veggellertaksom for eksempelvannborenvarme, varmekabler, vannrør, elektriskekabler etc. Det skal da opplyses om hvor det kanborres, ogeventuelthvordyptmontørkanborrepå de forskjelligestedersominnredningskalmonteres.
Lagerinnredning AS kanikkeholdesansvarlig for eventuelleskader/tap somfølgeavdettedersom det ikke er opplyst om påforhånd

Tim Solsvik
( Daglig Leder / Salgstekniker )
Andreas Lauritzen
( Montasje )
Øystein Sørensen
(Salgstekniker)